HOME > PRIVACY POLICY

印刷 ホームページ制作 アウルタイランド

PRIVACY POLICY

dummy

งานแต่ละงานทางบริษัทจัดและสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างตั้งใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ เราได้จัดเตรียมเทคนิคและเพิ่มความรู้ใหม่ๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอชิ้นงานจนเป็นที่น่าพึงพอใจ

  1. (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับเงินฝากจากลูกค้าสำหรับการจัดหาและการใช้และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการใช้ฉันจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ ผมมุ่งมั่นที่จะปกป้องมันเพื่อให้มีการรั่วไหลของนอกไม่
  2. (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเราจะไม่ใช้การเปิดเผยที่ไม่เหมาะสมและให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคล
  3. (3) ด้วยความเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ได้รับอนุญาตถูกทำลายสูญหายการเปลี่ยนแปลงเช่นการรั่วไหล ฯลฯ ไม่ได้เกิดขึ้นเราทำให้การจัดการที่เหมาะสม
  4. (4) เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบรรทัดฐานในเรื่องนี้สำคัญของการปกป้องข้อมูลการศึกษาที่รู้จักกันดีสำหรับพนักงานที่ทำงานในธุรกิจ

OUR SERVICE